Background Image

Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných
a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom, ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

KTO SME?

PaedDr. Petra Arslan – Šinková

Pracovala som niekoľko rokov ako školská psychologička v materskej škole, na základnej škole a gymnáziu. V Bratislave vediem už od roku 2009 dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 - 7 rokov -  Fantastické detské centrum a od roku 2014 Fantastickú škôlku.

Som zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra - Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou  a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. V Centre je ťažiskom práce poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdelávam a organizujem semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a učiteľov. Oboznamujem ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti u detí už vo veku materskej školy - metóda Dr. Sindelar. Vzdelávanie k metóde som absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni.

Metodiku som v roku 2010 adaptovala zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku. Som autorkou kníh Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa a Hry a aktivity na rozvoj schopností dieťaťa. Som spoluautorkou knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa a niekoľkých odborných publikácií vrámci národného projektu Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra. Som šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.Vzdelanie

Som absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia, s ukončením v roku 2007. Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia som sa rozhodla pre štvorsemestrálne špecializačné štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, na Filozofickej fakulte, ktoré som ukončila v marci 2009.

Zároveň som absolvovala aj 4-semestrálne diplomové štúdium: Psychoedukácia a poradenstvo detí, mládeže a dospelých na Privat Universität Sigmund Freud vo Viedni.

Popri štúdiách ako aj po ich ukončení som absolvovala niekoľko rôzne orientovaných výcvikov, ako napríklad:

Efektívna výchova krok za krokom

Psychológia detí a mládeže/oslabenie čiastkového výkonu (Privat Universität Sigmund Freud – Viedeň)

Ako možno zvládnuť hnev a agresivitu u detí v škôlke a v škole

Hry pre hyperaktívne deti a deti s poruchami správania

Deti so syndrómom ADHD a ADD

Výcvik krátkej strategickej terapie

Výcvik externého poradenstva pre deti a mládež v Unicefe

Semináre rodinnej psychoterapie podľa Virginie Satirovej

Semináre koncentratívno-pohybovej terapie

Projektívne techniky pri práci s deťmi

Montessori kurzy

Metóda dobrého štartu

Prax v oblasti psychológie a predškolského vzdelávania detí

11 – ročná prax vo vedení predšolského zariadenia a predškolskej prípravy

12-ročná prax v rôznych predškolských zariadeniach ako psychológ - psychologické poradenstvo

4 roky základná škola a gymnázium ako školský psychológ

5-ročná prax Unicef – poradenstvo pre deti a mládež

Tím Fantastickej predŠKOLY tvoria odborníci psychológovia,
špeciálny pedagóg a špeciálne zaškolení učitelia.
Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných
a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom,
ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti,
zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.


„Už nie v škôlke, ešte nie do školy. Idem do predŠKOLY!“

pre deti, ktoré sa v škôlke nudia, ale ešte nie sú zrelé do školy

pre deti s odloženou školskou dochádzkou

pre deti s nerovnomerným vývinom – v niektorých oblastiach sú nadpriemerné, inde však dosahujú slabšie výsledky

pre deti, ktoré potrebujú podporiť v emocionálnej oblasti a v sociálnych zručnostiach

  • Programy individuálne šité na mieru každého dieťaťa.
  • Odborníci pod jednou strechou.
  • Zaujímavé programy, krúžky a workshopy.

Deti absolvujú stimulačné programy v priebehu školského roka. Na začiatku školského roka sú u nás diagnostkované odborníkmi, ktorí im pripravia program individuálne šitý na mieru každého dieťaťa.

Na konci školského roka prebehne opäť diagnostika a porovná sa progres u dieťaťa.


Programy v predŠKOLE:

Predchádzame poruchám učenia, koncentrácie a poruchám správania u detí predškolského veku

Prevratná metóda, s ktorou pracuje naša psychologička, vyškolená v zahraničí priamo u autorky tejto metódy – metóda Dr. Sindelárovej.

Program Dr. Sindelárovej

metóda zameraná na predchádzanie porúch učenia v predškolskom veku, včasná diagnostika a zachytenie prekurzorov porúch učenia a následná terapia /cvičenia s deťmi v domácom prostredí/

čiastkové oslabenie výkonu v oblasti priestorovej orientácie, vizuálnej a auditívnej pamäti a rozlišovania rozdielov, sluchovej a zrakovej pozornosti, dodržanie časového sledu, organizovanie úloh a prepájanie jednotlivých vnemov


Rozvoj nadania dieťaťa

zábavné úlohy zamerané na rozvoj nadania a tvorivosti dieťaťa

rozvíjanie jednotlivých oblastí prostredníctvom pracovných listov a zábavných cvičení


Preventívne a intervenčné programy pre deti predškolského veku

rozvíjanie sociálnych zručností dieťaťa formou zábavných príbehov a pracovných listov

diskusia na danú tému, napr. nevysmievame sa iným, environmentálna výchova, prosociálna výchova, sladkosti závislosťou a i.


Neviem sa sústrediť – oslabená schopnosť pozornosti

programy na zvýšenie koncentrácie dieťaťa prostredníctvom špeciálnych pracovných listov a hier

programy sú určené deťom predškolského i školského vekuTréning fonematického uvedomovania si podľa D. B. Eľkonina

pre úspešné zvládnutie čítania a písania je dôležité fonematické uvedomovanie hlások. Ide o schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami.Metóda dobrého štartu

Ceľom tejto metódy je zdokonaliť súhru zraku, sluchu a pohybu, ktorá je predpokladom pre uľahčenie písania a čítania. Metóda dobrého štartu se týka detí v predškolskom veku. Deti sú touto metódou pripravované na zmenu, ktorá ich čaká nástupom do prvej triedy.Metóda dobrého štartu má 4 fázy

Pieseň – cvičenie tela (prsty, zápästie, lakte atd.). Týmto cvičením dochádza k zlepšovaniu motoriky.

Rytmizácia - ťukanie do sáčkov naplnených ryžou alebo šošovicou (tieto materiály sú poddajné). Dochádza tak ku zdokonaľovániu sluchu a motoriky.

Písanie - písanie na tácky s krupicou do rytmu piesne. Tým se opäť zlepšuje ich sluch a motorika.

Zápis na papier - forma vodorovných, zvislých a šikmých čiar. Vďaka tomu si deti precvičujú jemnú motoriku.Preventívny program - "Second step"
1. časť : nácvik empatie - stala sa nehoda, pomáham
2. časť : regulácia emócii - som nahnevaný ? prečo ?
3. časť : riešenie - férová hra


Nácvik grafomotorických zručností

ide o špeciálny program, ktorý špeciálnymi cvikmi prispieva k uvoľneniu ruky a odstraňovaniu grafomotorických ťažkostí u detí predškolského veku

V predŠKOLE navštevujú deti krúžky ako:

Tanečná s tanečnou pedagogičkou Janko

Keramika a arteterapia s akademickou sochárkou Elenou Károvou

Bádateľ (zaujímavé pokusy, objavovanie, bádanie)

Tvorivé čítanie (spoločné čítanie z knihy a objavovanie písmen, slov a viet)

Hlavolamy z lega (tvorenie z lega na rôzne témy)

Každý mesiac zaujímavé workshopy…


Aktivity „Navyše“

Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:

Korčuliarsky

Lyžiarsky

Plávanie

Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus

ROZVRH predŠKOLA

Vyučovanie v predŠKOLE je realizované skupinovo s individuálnym prístupom v malých skupinkách detí.

Pri skupinových programoch a počas vyučovania sú predŠKOLÁCI rozdelení na 2 menšie skupinky (cca 8 - 10 detí).

Skupinová práca s deťmi je zameraná na rozvoj grafomotoriky, jemnej i hrubej motoriky, reči, emocionálnej oblasti, matematických predstáv, výdrže a pozornosti prostredníctvom špeciálnych programov, v ktorých sú vyškolení naši odborníci.

Vyučovanie PredŠKOLA

  • Deti delené na skupinky, cca 8 - 10 detí v jednej skupine
  • Stimulácie vo vyčlenenom čase – program šitý na mieru každého dieťaťa
  • Paralelná výučba v malých skupinách


8:00 - 8:30

príchod detí voľná hra

8:30

rozcvička s hudbou ranný kruh ( emócie - vyjadrovanie)

9:00

desiata

9:20 - 10:00

Hra na školu ( matematika s Montessori pomôckami/ rozvoj poznania – všeobecný rozhľad / Grafomotorika / Škola pozornosti / Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina / Metóda dobrého štartu)

10:00 - 10:30

spoločenské hry, prosociálne správanie, sociálne zručnosti, program emocionálnej inteligencie

10:30 - 11:15

pobyt vonku, rozvoj hrubej motoriky

11:15 - 12:00

Tvorivé čítanie alebo oddych, Montessori aktivity na rozvoj zmyslov a program Dr. Sindelar

12:00 - 12:30

obed

12:30 - 13:00

Tvorivé čitanie alebo oddych, Montessori aktivity na rozvoj zmyslov a program Dr. Sindelar

13:00 - 14:00

Arteterapia, Muzikoterapia, Keramika

14:00 - 14:20

olovrant

14:20 - 15:30

Metóda dobrého štartu / Eľkonin / Hry na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, Montessori dielničky

15:30 - 17:00

Lego krúžok ( rozvoj logického myslenia a tvorivosti ), Bádateľ ( pokusy, fyzikálne vlastnosti predmetov, fyzika, chémia) , Spoločenské hry


Pobyt vonku 2x v letných mesiacochPo vyučovaní nasledujú krúžky ako:

Keramika a arteterapia s akademickou sochárkou Elenou Károvou

Bádateľ (zaujímavé pokusy, objavovanie, bádanie)

Tvorivé čítanie (spoločné čítanie z knihy a objavovanie písmen a slov)

Hlavolamy z lega (tvorenie z lega na rôzne témy)

Tanečná s tanečnou pedagogičkou Jankou

Každý mesiac zaujímavé workshopy

Aktivity „Navyše“
Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:

Korčuliarsky

Lyžiarsky

Plávanie

Strava

Jem ine, zdravá a vyvážená strava dodá našim deťom silu a energiu počas celého dňa.

Deťom poskytujeme prostredníctvom kvalitného dodávateľa www.jemine.sk kvalitnú a vyváženú stravu prevažne v bio kvalite. Počas nášho niekoľkoročného fungovania sme konečne našli to, čo sme hľadali. Tešíme sa každý deň na fantastické dobrotky a už aj my jeme iné :)


Cenník

V poplatku za mesačné školné je okrem výchovno – vzdelávacej činnosti zahrnuté:

Programy:

Prevratný program Dr. Sindelar šitý na mieru každého dieťaťa – 10 minútové stimulácie v domácom prostredí, konzultácie s našim odborníkom

Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina, skupinovo,

Stimulácia program - hry na rozvoj grafomotorických zručností

Metóda dobrého štartu denne s certifikovaným trénerom

Testy školskej zrelosti

Diagnostika metódou Dr. Sindelar na začiatku a na konci školského roka

Pracovné listy a tréningové zošity k jednotlivým programom

A ešte omnoho viac…


V cene je zahrnutá aj základná psychologická starostlivosť.Krúžky:

Tanečná s tanečnou pedagogičkou Jankou

Kreatívne tvorenie

Montessori dielničky

Bádateľský krúžok

Lego krúžok

Workshopy a rôzne tematické výlety.


Školné je v sume 480 eur / mesiac
V školnom poplatku nie je zahrnutý poplatok za stravu v sume 4 eur / deň.
KONTAKT

Fantastická predŠKOLA
Kostlivého 19, Bratislava
Fantastická škôlka s. r. o.
IčO 47234041
sídlo: Priehradná 20B, 821 07 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v OR SR Bratislava I, Odd. Sro, Vl.č. 72809/B
PaedDr. Petra Arslan – Šinková
tel.: 0918 71 79 74
mail: fantastickapredskola@gmail.com